doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA-757
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : PMMA
mã số nguyên liệu : CM-203
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA764B
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA765A
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA77NB
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA-747S
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA757F
Thông số kỹ thuật   chi tiết
doanh nghiệp sản xuất : ChiMei
Danh mục : ABS
mã số nguyên liệu : PA-757G
Thông số kỹ thuật   chi tiết